Zasady prywatności

Zaangażowanie przedsiębiorstwa na rzecz ochrony prywatności
Hunter Industries, jej spółki zależne i stowarzyszone są zobowiązane do poszanowania zasad prywatności. Niniejsze Zasady prywatności opisują, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy i w inny sposób przetwarzamy informacje podczas korzystania przez użytkowników z naszych witryn internetowych oraz innych produktów i usług internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi Zasadami prywatności, co pozwoli zrozumieć nasze zaangażowanie na rzecz ochrony prywatności oraz jak można przyczynić się do realizacji tego zobowiązania.

Zgodność z RODO
Firma Hunter Industries spełnia wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wprowadzonego przez Parlament Europejski w kwietniu 2015 roku. Rozporządzenie to nakłada na firmę Hunter Industries obowiązek ochrony danych osobowych i prywatności osób zamieszkujących w krajach Unii Europejskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy zasadami zawartymi w niniejszych Zasadach prywatności i w RODO przepisy RODO mają charakter rozstrzygający.

Definicja danych osobowych
Pojęcie danych osobowych odnosi się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takich jak numer identyfikacyjny, adres domowy lub identyfikatory cech fizycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych. 

Zakres
Firma Hunter Industries opracowała i wdrożyła niniejsze Zasady prywatności, aby poinformować odwiedzających witrynę internetową i użytkowników naszych usług o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy informacje zbierane z naszych witryn internetowych i usług.

Zgoda
Hunter Industries gromadzi dane osobowe na temat użytkowników w związku z wieloma oferowanymi przez nią usługami. Użytkownik może zostać poproszony o utworzenie konta, na którym mogą być przechowywane dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub dane karty kredytowej. Kontaktujący się z naszą firmą użytkownik może zostać poproszony o podanie danych kontaktowych. Podczas komunikacji z firmą Hunter Industries wszystkie komunikaty będą przez nią przesyłane i przechowywane. Odwiedzając naszą witrynę internetową lub korzystając z naszych usług użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie i przechowywanie przez firmę Hunter Industries dotyczących go informacji, zgodnie z niniejszymi zasadami prywatności.

Informacje gromadzone automatycznie
Firma Hunter Industries może także zbierać informacje techniczne na temat użytkowników odwiedzających jej witrynę, które ich przeglądarki internetowe automatycznie przesyłają w chwili odwiedzenia witryny internetowej. „Informacje techniczne” to informacje, które same w sobie nie muszą identyfikować osoby fizycznej, lecz mogą zostać użyte do zidentyfikowania użytkownika w sposób pośredni. Nasze serwery automatycznie zapisują te informacje, które mogą obejmować adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki oraz datę i godzinę przesłania zapytania. Gromadzenie informacji o użytkownikach pomaga nam zapewnić prawidłowe działanie naszych witryn internetowych i innych usług oraz wspiera nasze wysiłki związane z analizą klientów.

Informacje stron trzecich
W celu ulepszenia usług i witryn internetowych firma Hunter Industries może korzystać z usług dostawców będących stronami trzecimi. W ramach procesu świadczenia usług na rzecz firmy Hunter Industries ci dostawcy będący stronami trzecimi muszą czasem gromadzić dane osobowe na temat użytkowników.

Dopuszczalne wykorzystywanie danych osobowych
Firma Hunter Industries wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu dostarczania im produktów i świadczenia usług, takich jak realizacja zamówień na produkty lub pomoc w personalizacji naszej oferty.

Zgłoszenia kandydatów do pracy
Przesyłając zgłoszenie kandydata do pracy lub zapytanie o stanowisko użytkownik może przekazać nam dane na swój temat, w tym informacje o wykształceniu, życiorysie i inne informacje, także dotyczące pochodzenia etnicznego, o ile jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. Możemy wykorzystywać te informacje we wszystkich przedsiębiorstwach Hunter Industries, naszych spółkach zależnych i stowarzyszonych oraz w naszych spółkach joint venture w celu rozpatrywania kandydatur i włączenia tych informacji do dokumentacji kadrowej po podjęciu decyzji o zatrudnieniu.

Możliwość włączenia wiadomości promocyjnych lub reklam
Firma Hunter Industries umożliwia włączenie otrzymywania wiadomości reklamowych opartych na zainteresowaniach użytkownika.

Ujawnianie danych osobowych w celach związanych z prowadzoną działalnością
Jeśli firma Hunter Industries sprzeda jakąkolwiek część swego przedsiębiorstwa, może ona przenieść dane osobowe wraz z zawarciem transakcji sprzedaży. Przed zawarciem transakcji sprzedaży firma Hunter Industries skontaktuje się z użytkownikami w celu uzyskania zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych w celach prawnych i związanych z ochroną
Firma Hunter Industries może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych organom prawnym, organom ścigania, agencjom rządowym lub innym podmiotom. Możemy ujawniać informacje w oparciu o przepisy prawa, w ramach postępowania sądowego lub w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym, aby postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi, w tym wezwaniami do sądu, nakazami sądowymi lub nakazami przeszukania, a także zgodnie z innymi przepisami prawa. Możemy również być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych w nagłych przypadkach, jeśli zagrożone jest czyjeś życie, zdrowie lub bezpieczeństwo.

Środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przez stronę trzecią
Od naszych usługodawców będących stronami trzecimi i partnerów w kanałach dystrybucji wymagamy zachowania poufności wszelkich informacji. Mogą oni wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z umów, jakie z nimi zawarliśmy. Od tych usługodawców będących stronami trzecimi i partnerów w kanałach dystrybucji oczekujemy wprowadzenia środków ochrony prywatności i zabezpieczeń zgodnych z zasadami ochrony danych i bezpieczeństwa informacji firmy Hunter.

Zatrzymywanie i przechowywanie danych klientów
Firma Hunter Industries przechowuje informacje o użytkownikach do celów biznesowych tak długo, jak długo konto jest aktywne i/lub tak długo, gdy jest to w sposób uzasadniony konieczne w celu dostarczenia użytkownikowi naszych produktów i świadczenia usług. Firma Hunter będzie także przechowywać informacje o użytkownikach, jeśli jest to uzasadnione w celach związanych z wywiązywaniem się z naszych zobowiązań prawnych, rozstrzyganiem sporów oraz egzekwowaniem warunków naszych umów. Możemy również przechowywać w pamięci podręcznej lub archiwum kopie informacji o użytkownikach przez uzasadniony czas. Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać zgodę, a wówczas przestaniemy przetwarzać jego dane.

Zatrzymywanie i przechowywanie danych pracowników firmy Hunter

Firma Hunter Industries zatrzymuje, uzyskuje dostęp i wykorzystuje dane osobowe swoich pracowników, także zatrudnionych przez podmioty zależne i stowarzyszone. Informacje te mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, krajowy numer identyfikacyjny i historię wynagrodzeń. Informacje te są wykorzystywane w celach związanych z zatrudnieniem danej osoby i są niezbędne do wspierania normalnego toku działalności, zgodnie z lokalnymi przepisami i przepisami prawa. Pracownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i aktualizować je, kontaktując się z działem kadr lub logując się do systemu zarządzania zasobami ludzkimi (HR). 

Wybór: Prawo użytkowników do prywatności
Firma Hunter Industries oferuje użytkownikom wybór sposobów, na jakie zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy ich dane osobowe. Użytkownicy mogą zdecydować, jakie dane kontaktowe i finansowe będą przechowywane na ich koncie oraz określić preferencje. Jednak podjęcie decyzji o niepodawaniu pewnych informacji może mieć wpływ na niektóre wrażenia użytkowników.

Informacja specjalna dla użytkowników zamieszkujących w krajach Unii Europejskiej:  Użytkownicy pragnący uzyskać informacje na temat tego, jak przetwarzane są ich dane, mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy Hunter pod adresem 1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 lub Privacy@hunterindustries.com

Dostęp do danych osobowych i ich korygowanie
Firma Hunter Industries oferuje wiele możliwości dostępu i aktualizacji danych osobowych. Użytkownicy mogą zyskać pewność, że każde konto, kontakt czy informacja finansowa są aktualne, mogą też poprawiać, aktualizować czy usuwać nieścisłości w danych. W niektórych przypadkach możemy jednak ograniczyć lub odrzucić prośbę użytkownika, jeśli prawo na to zezwala lub tego wymaga, jeśli narusza ona prywatność innych osób lub procedury wewnętrzne lub jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika.

Prawo do prywatności mieszkańców Kalifornii
Kodeks cywilny stanu Kalifornia, punkt 1798.83 zezwala użytkownikom naszej witryny internetowej, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych stronom trzecim dla ich bezpośrednich celów marketingowych.

Reakcja na naruszenie danych
Bezpieczeństwo wszelkich danych jest sprawą najwyższej wagi. Firma Hunter Industries stosuje zabezpieczenia techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych miały wyłącznie osoby fizyczne i strony trzecie, dla których taki dostęp jest niezbędny. Niemniej jednak takie środki bezpieczeństwa nie mogą zapobiec wszelkim przypadkom utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany danych osobowych i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania związane z takimi incydentami w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W przypadku naruszenia danych osobowych poinformujemy użytkowników wykorzystując nasze dane kontaktowe o utracie, niewłaściwym wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych, które mogą mieć na nich wpływ.
 

Pytania/aktualizacje zasad
Firma Hunter Industries zobowiązuje się do rozstrzygania skarg dotyczących prywatności oraz gromadzenia/używania przez nas danych osobowych. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej informacji o prywatności prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych firmy Hunter pod adresem 1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 lub Privacy@hunterindustries.com