STG-900 喷嘴性能参数*

喷嘴 压力
kPa
射程
Yd.
流量
LPM
喷灌强度(毫米/小时)
73
橙色
689 34 282 1.35 1.56
758 36 291 1.25 1.44
827 38 302 1.16 1.34
83
黄褐色
689 37 318 1.29 1.49
758 39 333 1.26 1.46
827 40 348 1.23 1.42

注意:
所有灌溉强度均为喷洒角度在 180°时的计算结果。
360° 的灌溉强度,除以 2。
千秋架进口处需要最低 7.0 bar(700 kPa)的动态压力。
*所有射程值均在标准转速下测得。将转速调慢到最小值,射程会增加 3 码以上。