Dla niektórych użytkowników preferowanym podejściem przy projektowaniu systemów nawadniania sztucznych muraw jest „blokowa” konfiguracja z zaworami w lokalizacjach zdalnych poza sztuczną nawierzchnią. Zaletą tej konfiguracji jest fakt, że pod sztuczną nawierzchnią przebiegają przewody wysokiego ciśnienia. Dzięki zastosowaniu zaworu odcinającego w zdalnej lokalizacji możliwe jest również usunięcie spod sztucznej nawierzchni będących pod stałym ciśnieniem przewodów do szybkozłączy.

Inni preferują zastosowanie rotorów z zaworami w głowicy (VIH). Jednak standardowe rotory VIH wykazują nieakceptowalnie duże straty ciśnienia przy wysokich wartościach natężenia przepływu i ciśnienia, które są nieodłączne we wszystkich systemach nawadniania sztucznych muraw. W związku z tym w systemie Hunter ST wykorzystano konfigurację z zaworem przy zraszaczu (VAH). Konstrukcja tego typu redukuje stratę ciśnienia do akceptowalnego poziomu straty 0,7 bara; 70 kPa przy 22,7 m3/hr; 378 l/min przez zespół zaworu. 

Sports Turf Valve