Data wejścia w życie: grudzień 2023

I. Zaangażowanie firmy na rzecz ochrony prywatności

Firma Hunter Industries, Inc. (z siedzibą w Stanach Zjednoczonych: 1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078, USA, telefon: (1) 760-744-5240, Data Subject Request, jak i jej podmioty zależne i oddziały (określane tytułami „Hunter Industries”, „nasza firma” lub „my”) są zobowiązane do poszanowania prywatności użytkowników. Lista wszystkich podmiotów przynależnych do Hunter Industries dostępna jest w sekcji MARKI I PRODUKTY. Niniejsze Zasady prywatności opisują, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy i w inny sposób przetwarzamy informacje podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych, produktów i usług oferowanych online. Określenie „Hunter Industries” w niniejszym dokumencie obejmuje zarówno lokalny podmiot firmy Hunter będący stroną umowy, jak i szerszą grupę spółek Hunter. W zależności od tego, który podmiot jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywane do tego systemy, spółka Hunter Industries, która zawiera umowę z użytkownikiem (zgodnie z umową), i/lub firma Hunter Industries, Inc. są administratorami danych osobowych, co oznacza, że określają, które dane osobowe są potrzebne i w jaki sposób powinny być one wykorzystywane.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi Zasadami prywatności, co pozwoli zrozumieć nasze zaangażowanie na rzecz ochrony prywatności oraz jak można przyczynić się do realizacji tego zobowiązania.

Firma Hunter Industries przestrzega przepisów dotyczących ochrony prywatności, a w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679 zwanego dalej „RODO”) i ustawy o ochronie prywatności konsumentów w stanie Kalifornia z 2018 r. (AB 275, tytuł 1.81.5, zwanej dalej „CCPA”). RODO nakłada na firmę Hunter Industries obowiązek ochrony danych osobowych i prywatności osób zamieszkujących w krajach Unii Europejskiej. CCPA nakłada na firmę Hunter Industries obowiązek ochrony danych osobowych i prywatności osób zamieszkujących w stanie Kalifornia. Jeżeli te dwie ramy prawne dotyczące ochrony prywatności będą różnić się między sobą, zastosujemy ramy, które zapewnią wyższy poziom ochrony prywatności.

Dane osobowe w powyższym znaczeniu odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub gospodarstwa domowego, takich jak prawdziwe nazwisko, numer identyfikacyjny, adres e-mail, adres domowy, adres protokołu internetowego, informacje dotyczące zatrudnienia lub identyfikatory cech fizycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych („dane osobowe”).

II. Zakres niniejszych Zasad prywatności

Firma Hunter Industries ustanowiła i wdrożyła niniejsze Zasady prywatności, aby informować odwiedzających witrynę internetową i użytkowników naszych usług (w tym Partnerów biznesowych dokonujących transakcji i osoby przesyłające do nas wnioski), w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy informacje zbierane z naszych witryn internetowych oraz w odniesieniu do naszych produktów i usług.

Dlatego też w niniejszych Zasadach prywatności („Zasady prywatności”) opisujemy sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które uzyskujemy (i) o naszych dystrybutorach, dostawcach, sprzedawcach i partnerach („Partnerach biznesowych"), gdzie Partner biznesowy jest osobą fizyczną chronioną przepisami o ochronie danych osobowych, o (ii) obecnych i przyszłych osobach kontaktowych i innych osobach, które Partner biznesowy angażuje w kontekście relacji biznesowych z nami, o (iii) Kandydatach, którzy składają wnioski za pośrednictwem naszej witryny internetowej („Kandydaci”), oraz o (iv) użytkownikach wyłącznie przeglądających naszą witrynę internetową („Użytkownicy witryny”) (osoby (i), (ii), (iii) i (iv) są w niniejszych zasadach określane jako „Osoby, których dotyczą te dane”).

III. Dane osobowe Osób, których dotyczą dane

1. Partnerzy biznesowi

W kontekście relacji biznesowych możemy przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące użytkownika jako naszego Partnera biznesowego:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu służbowego, numer telefonu komórkowego, numer faksu służbowego i służbowy adres e-mail oraz nazwa stanowiska pracy;
 • dane dotyczące płatności, takie jak numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów zabezpieczających, numery identyfikacji podatkowej i inne powiązane informacje o rozliczeniach oraz dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom;
 • dodatkowe informacje niezbędne do przetwarzania w ramach projektu lub umownych relacji z naszą firmą lub dobrowolnie przekazane przez Partnera biznesowego, takie jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień lub dokonanych płatności;
 • dane osobowe zgromadzone na podstawie publicznie dostępnych zasobów;
 • pozostałe dane osobowe, jeśli takie informacje są wymagane przez nas do kontroli zgodności Partnerów biznesowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Może to obejmować datę urodzenia, numery identyfikacyjne, dowody tożsamości oraz informacje o odpowiednich i istotnych postępowaniach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko Osobom, których dotyczą te dane.

2. Kandydaci

Dla celów niniejszych Zasad prywatności, Dane osobowe Kandydatów obejmują:

 • obowiązkowe informacje, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres miejsca zamieszkania, płeć, obywatelstwo, uprawnienia do pracy w niektórych krajach i okres wypowiedzenia;
 • dodatkowe informacje, które użytkownik może przekazać dobrowolnie w celu dostarczenia dalszych informacji na temat wniosku, takie jak kompetencje zawodowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i certyfikaty, referencje, list motywacyjny, preferencje zawodowe, kontekst osobisty w przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz powiązane przesłane dokumenty;
 • pochodzenie etniczne użytkownika, jeśli jest wymagane lub dozwolone przez prawo.

3. Użytkownik witryny

Gromadzimy pewne informacje techniczne, które zawierają anonimowe statystyki użytkowania w celu doskonalenia naszych usług. Są to informacje, które przeglądarka wysyła automatycznie, gdy użytkownik odwiedza jakąkolwiek witrynę w Internecie. „Informacje techniczne” to informacje, które same w sobie nie muszą identyfikować osoby fizycznej, lecz mogą zostać użyte do zidentyfikowania użytkownika w sposób pośredni. Nasze serwery automatycznie zapisują te informacje, które mogą obejmować adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki oraz datę i godzinę przesłania zapytania. W przypadku konieczności uwierzytelnienia się w naszej witrynie internetowej możemy przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące użytkownika naszej witryny:

 • obowiązkowe informacje wymagane do przetworzenia logowania, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail;
 • dane kontaktowe niezbędne do potwierdzenia uprawnienia do korzystania z niektórych usług online, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu służbowego, numer służbowego/prywatnego telefonu komórkowego, numer faksu służbowego oraz nazwa stanowiska pracy;
 • dodatkowe informacje, które użytkownik może przekazać dobrowolnie.

IV. Jak wykorzystujemy Dane osobowe naszych Osób, których dotyczą te dane?

1. Partner biznesowy

Dane osobowe Partnerów biznesowych przetwarzamy w następujących celach:

 • komunikowanie się z użytkownikiem na temat produktów i usług lub odpowiadanie na jego zapytania i prośby;
 • zawieranie i realizowanie umów z użytkownikiem, wniosków o wycenę lub zamówień. Może to obejmować realizację transakcji i zamówień weryfikujących tożsamość użytkownika, komunikowanie się z użytkownikiem, świadczenie usług dla klientów, przetwarzanie płatności, prowadzenie księgowości, audyt, rozliczanie i pobieranie należności, jak również organizowanie wysyłki lub innych dostaw produktów, towarów lub usług;
 • prowadzenie działalności i realizowanie naszych uzasadnionych interesów, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie uwagi lub zapytania, które mogą nam przesyłać użytkownicy;
 • administrowanie kampaniami marketingowymi, badaniami, analizą rynku, konkursami, loteriami lub innymi działaniami promocyjnymi lub wydarzeniami lub ich realizowanie;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (takich jak obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji), kontroli eksportu i ceł, obowiązków w zakresie kontroli zgodności (np. w celu zapobiegania przestępstwom związanym z praniem pieniędzy) oraz w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych i praw, w tym między innymi do ich wykorzystywania w związku z roszczeniami prawnymi, zgodnością, w szczególności w celach regulacyjnych lub dochodzeniowych (w tym ujawnienia takich informacji w związku z procesem prawnym lub postępowaniem sądowym).

2. Kandydaci

Dane osobowe Kandydatów przetwarzamy w następujących celach:

 • administrowanie, przetwarzanie i ocena wniosku danego Kandydata lub ocena jego przydatności do pełnienia dostępnych ról na podstawie utworzonego profilu;
 • jeżeli Kandydat podaje szczegóły dotyczące referencji lub innej strony trzeciej, np. instytucji edukacyjnej w ramach wniosku, upoważnia nas do skontaktowania się z daną osobą lub organizacją w celu potwierdzenia wszelkich dostarczonych informacji i związanych z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami Kandydata. Kandydat składający wniosek oświadcza, że dysponuje takim upoważnieniem;
 • w trakcie procesu rekrutacji możemy poprosić Kandydata o dostarczenie nam dodatkowych informacji lub o dodatkową zgodę na przeprowadzenie kontroli przed zatrudnieniem w celu dalszej oceny kwalifikacji Kandydata i przydatności do roli, o którą się ubiegał lub na inne stanowiska;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (takich jak obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji), kontroli eksportu i ceł, obowiązków w zakresie kontroli zgodności oraz w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych i praw, w tym między innymi do ich wykorzystywania w związku z roszczeniami prawnymi, zgodnością, w szczególności w celach regulacyjnych lub dochodzeniowych (w tym ujawnienia takich informacji w związku z procesem prawnym lub postępowaniem sądowym).

3. Użytkownik witryny

Dane osobowe Użytkowników witryny przetwarzamy w następujących celach:

 • gromadzenie informacji technicznych w celu zapewnienia prawidłowego działania naszych witryn internetowych i innych usług;
 • weryfikacja dostępu do usług online (jeśli wymagane jest logowanie);
 • administrowanie kampaniami marketingowymi, badaniami, analizą rynku, konkursami, loteriami lub innymi działaniami promocyjnymi lub wydarzeniami lub ich realizowanie.

V. Podstawa prawna przetwarzania przez nas Danych osobowych Osób, których dotyczą te dane

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, w przypadku przetwarzania przez nas Danych osobowych Osób, których dotyczą te dane, podstawa prawna przetwarzania jest podana poniżej:

 • jeżeli przetwarzamy dane osobowe w związku z umową z użytkownikiem (RODO, art. 6, ustęp 1b);
 • jeżeli przetwarzamy Dane osobowe w celu umożliwienia nam prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji naszych uzasadnionych interesów. Naszym uzasadnionym interesem jest komunikowanie się z użytkownikiem na temat produktów i usług lub odpowiadanie na jego pytania i prośby oraz skuteczne wykonywanie lub zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem (RODO, art. 6, ustęp 1f);
 • jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (RODO, art. 6, ustęp 1c);
 • jeśli przetwarzamy dane osobowe za zgodą użytkownika, np. na potrzeby spersonalizowanej komunikacji marketingowej. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie Żądania Osoby, której dane dotyczą, lub — w przypadku elektronicznego marketingu bezpośredniego — zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości (RODO, art. 6, ustęp 1a).

VI. Jak ujawniamy dane osobowe Osób, których dotyczą dane

Dane osobowe Osób, których dotyczą te dane możemy ujawnić następującym stronom trzecim tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych:

 • Podmioty stowarzyszone. Dane osobowe możemy ujawnić obecnym lub przyszłym podmiotom stowarzyszonym lub zależnym, czyli każdej spółce, korporacji lub innemu podmiotowi, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje Hunter Industries, Inc., jest przez nią kontrolowany lub znajduje się z nią pod wspólną kontrolą, w celach związanych z badaniami, marketingiem i wszelkimi innymi wyżej wymienionymi celami.
 • Pracownicy administracji państwowej / funkcjonariusze organów ścigania. Dane osobowe mogą być udostępniane władzom państwowym lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeśli jest to wymagane dla powyższych celów, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to wymagane w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Dane osobowe możemy ujawnić stronom trzecim, jeżeli uważamy, że jest to konieczne do zbadania nielegalnych działań, podejrzeń oszustwa, sytuacji wiążących się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszeń naszych Warunków użytkowania lub niniejszych Zasad prywatności, zapobieżenia takim przypadkom lub podjęcia działań związanych z nimi, lub też jest to wymagane jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym uczestniczymy.

VII. Przekazywanie do państwa trzeciego danych osobowych Osób, których dotyczą te dane

W przypadku przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Europejski Obszar Gospodarczy stosowane będą odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule umowne UE) w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wyżej wymienionych zabezpieczeń lub kopię ich treści, należy wysłać odpowiednią prośbę poprzez przesłanie Żądania Osoby, której dane dotyczą.

VIII. Jak długo przechowujemy dane osobowe Osób, których dotyczą dane

Co do zasady, będziemy przechowywać Dane osobowe osób, których dotyczą te dane tak długo, jak jest to konieczne dla naszych relacji lub w inny sposób dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo. W przypadku przetwarzania przez nas konkretnej prośby przesłanej przez użytkownika dane osobowe będą z reguły przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia tej prośby. Następnie możemy przechowywać Dane osobowe przez odpowiedni okres w celu ochrony przed roszczeniami prawnymi, w celu zarządzania naszą działalnością lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, które może wymagać od nas przechowywania danych osobowych przez określony czas. Jeśli przetwarzamy Dane osobowe na podstawie zgody, usuniemy te Dane osobowe po wycofaniu tej zgody. Każdy inny okres przechowywania Danych osobowych zostanie określony w momencie gromadzenia przez nas tych danych (np. w momencie, gdy zwrócimy się o zgodę).

Po osiągnięciu celu, dla którego dane osobowe zostały pierwotnie zebrane i po zakończeniu okresu przechowywania Danych osobowych usuniemy je w bezpieczny sposób i bez nieuzasadnionej zwłoki.

Jeżeli nie możemy całkowicie usunąć Danych osobowych ze względu na ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania lub rozliczeń i księgowości, Dane osobowe zostaną zablokowane aż do upływu odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu realizacji celu rozliczeniowego lub księgowego, co oznacza, że Dane osobowe nie będą mogły być dalej wykorzystywane.

IX. Wybór: prawo do prywatności Osób, których dotyczą dane

Firma Hunter Industries daje użytkownikom wybór co do sposobów zbierania, wykorzystywania i udostępniania przez nas Danych osobowych jako Osób, których dotyczą te dane. Użytkownicy mogą zdecydować, jakie dane kontaktowe i finansowe będą przechowywane na ich koncie oraz określić preferencje. Jednak podjęcie decyzji o niepodawaniu pewnych informacji może mieć wpływ na niektóre wrażenia użytkowników.

1. Dostęp do danych osobowych i ich korygowanie

Firma Hunter Industries oferuje wiele możliwości dostępu i aktualizacji Danych osobowych. Użytkownicy mogą zyskać pewność, że każde konto, kontakt czy informacja finansowa są aktualne, mogą też poprawiać, aktualizować czy usuwać nieścisłości w danych. W niektórych przypadkach możemy jednak ograniczyć lub odrzucić prośbę użytkownika, jeśli prawo na to zezwala lub tego wymaga, jeśli narusza ona prywatność innych osób lub procedury wewnętrzne lub jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika.

2. Dotyczy mieszkańców Unii Europejskiej

W odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych użytkownik może:

 • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, na przykład poprzez rezygnację z subskrypcji biuletynów;
 • zapytać nas, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkownika, w jakich celach, o kategorie danych osobowych, którym kategoriom odbiorców ujawniono informacje oraz (w miarę możliwości) o przewidywany okres przechowywania danych osobowych (lub, jeśli nie jest to możliwe, o kryteria wykorzystywane do określenia tego okresu);
 • zwrócić się do nas z zapytaniem o odpowiednie zabezpieczenia związane z przesyłaniem danych do strony trzeciej;

poprosić nas o kopię przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz o przekazanie tych danych innemu administratorowi bez żadnych przeszkód z naszej strony;

 • skorygować niedokładne dane;
 • wyrazić sprzeciw dotyczący dalszego przetwarzania i zażądać usunięcia Danych osobowych;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika;
 • nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące użytkownika lub mające na niego znaczny wpływ.

W odniesieniu do tych praw obowiązują pewne ograniczenia. Na przykład nie możemy usunąć Danych osobowych, jeśli jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania zgodnie z prawem lub jeśli przechowujemy je na podstawie umowy z użytkownikiem lub Osobą, których dotyczą te dane. Ponadto informacje i dostęp do Danych osobowych mogą zostać zablokowane, jeśli Dane osobowe innej osoby zostałyby ujawnione wraz z przekazaniem informacji lub jeśli nie jest możliwe ujawnienie przez nas Danych osobowych z przyczyn prawnych.

Jeżeli Dane osobowe są przez nas wymagane do wypełnienia zobowiązania prawnego lub umowy, podanie tych informacji jest obowiązkowe: jeżeli informacje te nie zostaną przekazane, nie możemy wywiązać się z postanowień umowy lub wypełnić naszych zobowiązań. W pozostałych przypadkach podanie wymaganych Danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku wątpliwości co do sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub w celu rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych można przesłać Żądanie osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dotyczą dane może zawsze złożyć skargę do organu nadzorczego — w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim UE, w którym zamieszkuje.

3. Dotyczy mieszkańców stanu Kalifornia

W odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych, po dokonaniu przez nas uzasadnionej weryfikacji tożsamości użytkownika może on:

 • zapytać nas, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkownika, w jakich celach, o kategorie danych osobowych, którym kategoriom odbiorców ujawniono informacje oraz (w miarę możliwości) o przewidywany okres przechowywania danych osobowych (lub, jeśli nie jest to możliwe, o kryteria wykorzystywane do określenia tego okresu);
 • zażądać usunięcia swoich Danych osobowych;
 • zrezygnować z możliwości sprzedaży danych osobowych stronom trzecim (informujemy, że nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim).

Użytkownik ma prawo do jednakowej obsługi i ceny, nawet jeśli korzysta z prawa do prywatności.

W odniesieniu do tych praw obowiązują pewne ograniczenia. Na przykład nie możemy usunąć Danych osobowych:

 • jeśli jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania przez prawo; Ponadto informacje i dostęp do Danych osobowych mogą zostać zablokowane, jeśli Dane osobowe innej osoby zostałyby ujawnione wraz z przekazaniem informacji lub jeśli nie jest możliwe ujawnienie przez nas Danych osobowych z przyczyn prawnych.
 • jeżeli jest to niezbędne z naszego punktu widzenia do sfinalizowania transakcji, dostarczenia towaru lub usługi zamówionej przez użytkownika, lub jeśli jest to uzasadnione w kontekście bieżących relacji biznesowych z użytkownikiem, lub w innym kontekście realizacji umowy pomiędzy użytkownikiem a przedsiębiorstwem;
 • jeżeli umożliwia to wyłącznie zastosowania wewnętrzne, które są uzasadnione i zgodne z oczekiwaniami użytkownika w oparciu o relacje z nami.

W przypadku wątpliwości co do sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub w celu rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych należy przesłać Żądanie osoby, której dane dotyczą.

X. Pliki cookie

W naszej witrynie internetowej stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i zapisywane lokalnie na komputerze użytkownika. Pliki cookie pozwalają serwerowi na unikatową identyfikację przeglądarki na poszczególnych stronach. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów.

W naszej witrynie internetowej stosujemy następujące kategorie plików cookie:

Kategoria 1: pliki cookie niezbędne do działania

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się po witrynie internetowej i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookie nie mogą być świadczone usługi, takie jak zapamiętanie danych logowania lub danych dostarczonych w celu dokonania rezerwacji.

Kategoria 2: pliki cookie gromadzące wyniki

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej. Na przykład używamy plików cookie Google Analytics, dzięki którym możemy poznać, w jaki sposób użytkownicy docierają do naszej witryny, jak przeglądają naszą witrynę lub korzystają z niej oraz wskazać obszary, w których możemy poprawić takie obszary, jak nawigacja, dokonywanie rezerwacji i kampanie marketingowe. Dane przechowywane przez te pliki cookie nigdy nie pokazują danych osobowych, na podstawie których można ustalić indywidualną tożsamość użytkownika.

Kategoria 3: funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika, takie jak kraj, z którego odwiedza naszą witrynę internetową, język i parametry wyszukiwania. Mogą one być następnie wykorzystywane, aby zapewnić użytkownikom obsługę bardziej dostosowaną do ich wyborów i sprawić, że wizyty będą bardziej dopasowane i przyjemniejsze.

Obecne wersje przeglądarek internetowych oferują ulepszoną kontrolę użytkownika w zakresie umieszczania i okresu przechowywania plików cookie zarówno naszej firmy, jak i stron trzecich. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych funkcji zarządzania plikami cookie, należy wyszukać pozycję „Pliki cookie” w menu pomocy przeglądarki internetowej. Obsługę plików cookie można włączyć lub wyłączyć, modyfikując ustawienia w swojej przeglądarce. Wskazówki, jak to zrobić, i dodatkowe informacje na temat plików cookie można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się na wyłączenie obsługi plików cookie w swojej przeglądarce, może nie być w stanie wykonać niektórych działań w naszych witrynach internetowych lub uzyskać poprawnego dostępu do niektórych części tych witryn. Aby uzyskać więcej informacji o reklamach opartych na zainteresowaniach, w tym o sposobie rezygnacji ze związanych z nimi plików cookie, należy odwiedzić witrynę http://youronlinechoices.eu/.

XI. Google Analytics

Nasza witryna internetowa i aplikacje na urządzenia mobilne korzystają z usługi Google Analytics, która jest usługą analityki internetowej świadczoną przez zewnętrznego dostawcę Google, Inc. („Google”). Google Analytics służy do oceny korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie internetowej i innych usług związanych z aktywnością witrynie i korzystaniem z Internetu. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i są tam przechowywane. Ten transfer danych jest objęty przez Google odrębną umową o przetwarzaniu danych. W tej witrynie internetowej uruchomiliśmy również narzędzie do anonimizacji adresów IP „gat._anonymizeIp();” firmy Google, które pomaga w ochronie prywatności. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie automatycznie skrócony po jego zarejestrowaniu, aby nie można go było powiązać z danym użytkownikiem (zobacz https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl&ref_topic=2919631 (informacje na temat usługi Google Analytics i bezpieczeństwa danych).

XII. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo wszelkich danych jest sprawą najwyższej wagi. Firma Hunter Industries stosuje zabezpieczenia techniczne i fizyczne w celu ochrony Danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby fizyczne i strony trzecie, dla których taki dostęp jest niezbędny. Niemniej jednak takie środki bezpieczeństwa nie mogą zapobiec wszelkim przypadkom utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany Danych osobowych i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania związane z takimi incydentami w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W przypadku naruszenia danych osobowych poinformujemy użytkowników wykorzystując nasze dane kontaktowe o utracie, niewłaściwym wykorzystaniu lub zmianie Danych osobowych, które mogą mieć na nich wpływ.

XIII. Środki bezpieczeństwa służące ochronie danych osobowych przez stronę trzecią

Od naszych usługodawców będących stronami trzecimi i partnerów w kanałach dystrybucji wymagamy zachowania poufności wszelkich informacji. Mogą oni wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z umów, jakie z nimi zawarliśmy. Od tych usługodawców będących stronami trzecimi i partnerów w kanałach dystrybucji oczekujemy wprowadzenia środków ochrony prywatności i zabezpieczeń zgodnych z zasadami ochrony danych i bezpieczeństwa informacji firmy Hunter.

XIV. Informacje dotyczące dzieci

Nie pozyskujemy danych osobowych w sposób świadomy od dzieci poniżej 18. roku życia ani nie wysyłamy informacji marketingowych do takich osób. Każdy rodzic lub opiekun, który dowie się, że jego dziecko przekazało nam informacje bez jego zgody, powinien skontaktować się z nami, przesyłając Żądanie Osoby, której dane dotyczą. Informacje te zostaną usunięte z naszych zbiorów danych bez zbędnej zwłoki po potwierdzeniu takiej informacji.

XV. Zmiany

Niniejsze Zasady prywatności obowiązują od daty wejścia w życie określonej powyżej. Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Zasadach prywatności. Zmiany będą publikowane w tej witrynie internetowej.

XVI. Pytania/aktualizacje zasad

Firma Hunter Industries zobowiązuje się do rozstrzygania skarg dotyczących prywatności oraz gromadzenia/używania przez nas danych osobowych. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszych Zasad prywatności prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych firmy Hunter pod adresem 1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078, lub o przesłanie Żądania Osoby, której dane dotyczą.

Numer bezpłatny: 866-221-3268