12t.jpeg

12T

Product Page

品牌:
住宅和商业灌溉
产品线:
喷嘴
产品型号:
Pro 固定角度喷嘴
SKU:
12T
说明:
Pro Fixed Nozzle, 12' radius, 120°, fixed arc, female thread
说明:
Pro 固定角度喷嘴,3.5 米射程,120°,固定角度,阴螺纹
UPC-A:
0611698154694
主纸箱:
250
陆运托盘:
40000
海运托盘:
52000
每袋数量:
25/250
12T
12T
12T
用户可选安装项
角度选项:
120º
灌溉强度:
Approx 1.6 in/hr
射程:
12'