X-Core – Praca cykliczna i wsiąkanie

Przejście do menu Praca cykliczna i wsiąkanie

Aby użyć opcji Cycle and Soak (Praca cykliczna i wsiąkanie), ustaw pokrętło w położeniu RUN (Praca), wciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk +; przytrzymując wciśnięty przycisk +, ustaw pokrętło w położeniu SET STATION RUNTIME (Ustaw czas pracy sekcji), a następnie zwolnij przycisk.

Ustawianie Czasu pracy cyklicznej

Przykład ekranu początkowego Praca cykliczna


Przykład ekranu Praca wyłącznie z minutami


Przykład ekranu Praca cykliczna z godzinami

Początkowo wyświetlana jest sekcja 1. Aby przejść do innych sekcji, naciśnij przycisk ► lub ◄.

Po wybraniu żądanej sekcji naciśnij przycisk + lub -, aby skrócić lub wydłużyć Czas pracy cyklicznej. Czas można ustawić w zakresie od 1 minuty do 4 godzin (w skokach 1-minutowych). Jeśli funkcja Czas pracy cyklicznej nie jest wymagana, naciśnij OFF (WYŁĄCZONE).

UWAGA: poniżej 1 godziny wyświetlane są tylko minuty (np. 36). Powyżej 1 godziny na wyświetlaczu pojawi się również oznaczenie godziny (np. 1:13 lub 4:00).

UWAGA: jeśli Czas pracy sekcji jest równy lub krótszy od Czasu pracy cyklicznej, Praca cykliczna nie zostanie aktywowana.

Przejście do menu Wsiąkanie

Po zaprogramowaniu żądanego Czasu pracy cyklicznej dla każdej sekcji możesz przejść do ustawienia Czasu wsiąkania. W tym celu naciśnij przycisk PRG.

Wyświetlana będzie ta sama sekcja, która była wcześniej wyświetlana w menu Czas pracy cyklicznej (np. jeśli w menu Czas pracy cyklicznej wyświetlana jest sekcja 2, wówczas po naciśnięciu przycisku PRG również wyświetlana będzie sekcja 2).

UWAGA: do menu Soak (Wsiąkanie) nie można przejść bez zaprogramowania czasu pracy cyklicznej.

Ustawianie Czasu wsiąkania

Przykład ekranu Wsiąkanie wyłącznie z minutami


Przykład ekranu Wsiąkanie z godzinami

Aby przejść do innych sekcji, naciśnij przycisk ► lub ◄.

Jeśli podczas zmiany sekcji pojawi się sekcja bez ustawionego Czasu pracy cyklicznej, wyświetlacz powróci do Czasu pracy cyklicznej. Przejdź do kolejnej sekcji z ustawionym Czasem pracy cyklicznej oraz naciśnij przycisk PRG, aby powrócić.

Po wybraniu żądanej sekcji naciśnij przycisk + lub -, aby skrócić lub wydłużyć Czas wsiąkania. Czas wsiąkania można ustawić w zakresie od 1 minuty do 4 godzin (w skokach 1-minutowych).

Poniżej 1 godziny wyświetlane są tylko minuty (np. 36). Powyżej 1 godziny na wyświetlaczu pojawi się również oznaczenie godziny (np. 1:13 lub 4:00).

Praca cykliczna i wsiąkanie

Sekcja 1 wymaga 20 minut nawadniania, ale po upływie 5 minut dochodzi do odpływu wody. Po 10 minutach cała woda zostaje jednak wchłonięta. Możliwe rozwiązanie to zaprogramowanie 20 minut czasu nawadniania, 5 minut czasu pracy cyklicznej i 10 minut czasu wsiąkania.

Przykładowe ekrany funkcji Praca cykliczna i wsiąkanie

Sekcja 1: Praca cykliczna w toku

Sekcja 6: Wsiąkanie w toku

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem